สร้างไฟล์ hello.go

สร้างไฟล์ hello.go เพื่อทดสอบว่าใช้งานได้ไหม

ทำการสร้าง New File กำหนดชื่อไฟล์ hello.go แล้ว copy code ด้านล่างใว้ที่ไฟล์ hello.go ดังภาพ

package main
import “fmt”
func main() {   

  fmt.Println(“Hello, 世界”)

}

จากนั้นทำการเปิด Terminal จากแถบ Menu bar จากนั้นทำการใช้คำสั่ง go run hello.go ตาม path ไฟล์ที่เราได้สร้างไว้ ถ้าแสดงข้อความ Hello, 世界 ดังภาพ แสดงว่าเครื่องสามารถเขียนโปรแกรมภาษา go ด้วย VSCode ได้แล้ว

รับพัฒนาโปรแกรม

 

*** ในส่วน Extension VSCode ดีๆที่นิยมใช้งานกันจะนำมาแชร์ในบทความถัดๆไปครับ

ติดต่อ-สอบถาม